பாரதியார் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி

BHARATHIYAR

Arts & Science College for Women

Affiliated to Periyar University - NAAC 'A+' Grade - 2(f) & 12(B) UGC Act 1956
Deviyakurichi -636112, Thalaivasal (T.K), Salem. Ph:+91 94427 00889

Courses Offered

Under Graduate Courses

 • B.Lit (TAMIL)
 • B.A ENGLISH
 • B.Sc MATHS
 • B.Sc MATHS (ACTUARIAL SCIENCE)
 • B.Sc STATISTICS
 • B.Sc PHYSICS
 • B.Sc CHEMISTRY
 • B.Sc BOTANY
 • B.Sc ZOOLOGY
 • B.Sc COMPUTER SCIENCE
 • B.Sc NUTRITION & DIETETICS
 • B.Sc FASHION TECHNOLOGY
 • B.C.A
 • B.Com
 • B.Com (COMPUTER APPLICATION)
 • B.Com (FINANCIAL MARKETING ANALYTICS)
 • B.B.A
 • B.A HISTORY

Post Graduate Courses

 • M.A TAMIL
 • M.A ENGLISH
 • M.Sc MATHS
 • M.Sc PHYSICS
 • M.Sc CHEMISTRY
 • M.Sc COMPUTER SCIENCE
 • M.Sc COMPUTER SCIENCE (DATA ANALYTICS)
 • M.Com
 • M.Sc ZOOLOGY

Research Programmes

 • M.Phil TAMIL
 • M.Phil ENGLISH
 • M.Phil MATHS
 • M.Phil PHYSICS
 • M.Phil CHEMISTRY
 • M.Phil COMPUTER SCIENCE
 • M.Phil COMMERECE

Ph.D Programme

 • Ph.D in COMMERCE

Sanctioned Strength for the Academic Year of 2021 - 2022

UG Degree

S.NO UG COURSES SECTION SANCTIONED STRENGTH
1 B.Lit Tamil 1 60+6
2 B.A English 3 180+18
3 B.Com 2 120+12
4 B.Com [Computer Application] 1 60+6
5 B.B.A 1 60+6
6 B.Sc Mathematics 5 300+30
7 B.Sc Physics 3 120+12
8 B.Sc Chemistry 3 120+12
9 B.C.A 3 120+12
10 B.Sc Computer Science 3 120+12
11 B.Sc Statistics 1 40+4
12 B.Sc Zoology 1 40+4
13 B.Sc Botany 1 40+4
14 B.Sc Nutrition & Dietetics 1 40+4
15 B.A History 1 60+6
16 B.Sc Fashion Technology 1 40+4
17 B.Com [Financial & Marketing Analytics] 1 60+6
18 B.Sc Mathematics [Actuarial Science] 1 60+6

PG Degree

S.NO PG COURSES SECTION SANCTIONED STRENGTH
1 M.A Tamil 1 36+4
2 M.A English 1 36+4
3 M.Com 1 36+4
4 M.Sc Mathematics 2 72+8
5 M.Sc Physics 1 30+3
6 M.Sc Chemistry 1 30+3
7 M.Sc Computer Science 2 60+6
8 M.Sc Zoology 1 30+3
9 M.Sc Computer Science [Data Analytics] 1 30+3